AGB

Všeobecné obchodné podmienky firmy

EMSware GmbH
Mühlheimer Straße 15
90451 Nürnberg

ďalej len predávajúci –

§ 1 Všeobecne – oblasť použitia

(1) Tieto všeobecné podmienky predaja platia výlučne; protirečivé alebo odchylné podmienky kupujúceho sa neuplatňujú, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne písomne nedohodnú inak. Tieto podmienky predaja sa uplatňujú aj vtedy, ak predávajúci bezpodmienečne dodá dodávku (dodávateľom) kupujúcemu s už známymi protirečivými alebo odchylnými podmienkami kupujúceho.

(2) Tieto podmienky predaja sa vzťahujú len na podnikateľov v zmysle § 310 ods. 1 BGB.

§ 2 Ponuka – Podklady ponuky

(1) Ponuky predávajúceho sú nezáväzné a podliehajú zmenám, ak nie je výslovne uvedené inak.

(2) Kupujúci má dva týžnde na akceptáciu zakúpenú u predávajúceho. Zmluva je uzavretá písomne.

(3) Ilustrácie, výkresy, výpočty a iné dokumenty sú záväzné len vtedy, ak je to výslovne uvedené. Predávajúci si vyhradzuje všetky vlastnícke práva a autorské práva. Platí to aj pre písomné dokumenty, ktoré sú klasifikované ako dôverné a / alebo sú označené ako „dôverné“ a / alebo interpretované. Pred odovzdaním tretím stranám kupujúcim sa vyžaduje písomný súhlas od predávajúceho.

(4) Kupujúci má nárok na softvér, ktorý ponúka maximálne 8 modulov EMS na jedno ID štúdia. Kupujúci nemá právo prekročiť toto maximálne číslo.

§ 3 Ceny – Platobné podmienky

(1) Pokiaľ nie je uvedené inak v potvrdení objednávky alebo v kúpnej zmluve, všetky ceny sú „ex works“okrem balenia a dodávky, tie budu účtované ako samostatná položka faktúry.

(2) Daň z pridanej hodnoty nie je zahrnutá do kalkulácie cien. Na faktúre bude zobrazená samostatne v zákonom stanovenej sadzbe k dátumu fakturácie.

(3) Odpočítanie zľavy si vyžaduje osobitnú písomnú dohodu.

(4) Pokiaľ nie je v príslušnej kúpnej zmluve a / alebo v potvrdení objednávky uvedené inak, kúpna cena je splatná (bez zľavy) k dňu splatnosti uvedenom na faktúre. Uplatňujú sa právne predpisy týkajúce sa dôsledkov oneskorených platieb.

(5) Kupujúci má právo na započítanie pohľadávok len vtedy, ak jeho protinároky sú zákonne stanovené, nesporné alebo uznané predávajúcim. Okrem toho je oprávnený uplatniť si právo na zadržanie, v rozsahu, v akom je jeho protinávrh založenýk tomuto zmluvnemu vzťahu.

(6) Predávajúci si vyhradzuje právo na to, aby bol softvér pre kupujúceho nepoužiteľný v prípade, že platba nebola vyplatená alebo nebola zaplatená v plnej výške a to napríklad, zablokovaním softvéru. Kupujúci bude vopred informovaný. Ak kompenzácia nebude zaplatená v stanovenej lehote, softvér bude zablokovaný v priebehu 30 dní.

§ 4 Doba doručenia

(1) Začiatok dodacej lehoty určenej predávajúcim je za predpokladu objasnenia všetkých technických otázok.

(2) Povinnosť vopred dohodnutého dodania vyžaduje včasné a riadne plnenie povinností kupujúceho. Námietka nesplnenej zmluvy zostáva vyhradená.

(3) Ak je kupujúci v omeškaní s prijatím obiednávky alebo ak zavinil porušenie iných povinností pre spoluprácu, je predávajúci oprávnený požadovať náhradu škody, vrátane prípadných ďalších výdavkov. Ďalšie nároky alebo práva vyhradené.

(4) Pokiaľ sú splnené podmienky odseku 3, riziko neúmyselnej straty alebo náhodného poškodenia zakúpenej položky prechádza na kupujúceho v čase, keď je kupujúci je v omeškaní s prijatím objednávky alebo platbou.

(5) Okrem toho je predávajúci zodpovedný podľa právnych predpisov za predpokladu, že omeškanie dodávky je založené na úmyselnom alebo hrubo nedbalostnom porušení zmluvy, za ktoré je predávajúci zodpovedný. Ak je oneskorenie dodávky založené na hrubom porušení zmluvy, za ktoré zodpovedá predávajúci, zodpovednosť je obmedzená na predvídateľnú, typicky sa vyskytujúcu škodu.

(6) Predávajúci je zodpovedný aj v súlade so zákonnými ustanoveniami, pokiaľ je oneskorené doručenie, za ktoré je predávajúci zodpovedný, spôsobené vinným porušením podstatného zmluvného záväzku; zodpovednosť v tomto prípade je obmedzená na predvídateľné, typicky sa vyskytujúce škody.

(7) Oneskorenie dodania objednávky a služby v dôsledku vyššej moci a udalosti (aj dočasné), ktoré výrazne komplikujú predávajúcemu jeho predaj. Patria sem najmä štrajky, výluky, oficiálne objednávky, nepokoje, vojny a prírodné katastrofy atď. Zároveň aj keď sa vyskytnú u dodávateľa predávajúceho, predávajúci v tomto prípade nie je zodpovedný za záväzne dohodnuté termíny a dodanie. Vyššia moc oprávňuje predávajúceho odložiť dodávku počas trvania prekážky plus primeraný čas na začatie a úplne alebo čiastočne odstúpenie od zmluvy z dôvodu nesplnenej časti zmluvy.

(8) Ak prekážka trvá viac ako tri mesiace, je kupujúci po primeranej dobe odkladu oprávnený odstúpiť od zmluvy v súvislosti s nenaplnenou časťou. Ak sa dodacia lehota predĺži alebo ak je predávajúci oprávnený odstúpiť zo svojej povinnosti, kupujúci nemá nárok ná náhradu škody. Predávajúci sa môže dovolávať iba na vyššie uvedené okolností, a okamžite tieto skutočnosti oznámiť kupujúcemu.

(9) Ak je predávajúci zodpovedný za nedodržanie záväzných termínov a lehôt alebo je v omeškaní, má kupujúci nárok na kompenzáciu za oneskorenie vo výške 0,5% za každý ukončený týždeň omeškania až do maximálnej výšky 5% hodnoty faktúry oneskorené dodávky a služby. Ďalšie nároky sú vylúčené, pokiaľ však nie je oneskorenie založené na hrubej nedbanlivosti predávajúceho.

§ 5 Prevzatie zodpovednosti

(1) Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo potvrdení objednávky uvedené inak, dodávka je doručovaná „zo závodu“.

(2) Ak si to kupujúci želá, prepravu objednávky je možné poistiť; náklady vzniknuté v tomto ohľade znáša kupujúci.

§ 6 Zodpovednosť za vady

(1) Nárok na reklamáciu vady upujúcemu vznikajú, ak si kupujúci riadne splnil svoju povinnosť prehliadnuť a oznamiť zistené vady sa podľa § 377 HGB.

(2) Pokiaľ je zakúpená zásielka vadna, má kupujúci právo vybrať si medzi následným plnením v podobe nápravy závad alebo dodania novej položky bez vady. V prípade odstránenia vád alebo náhradnej dodávky je kupujúci povinný znášať všetky výdavky, ktoré vznikli na účely následného plnenia, najmä náklady na dopravu, cestovné, pracovné a materiálne náklady, ak zakúpená vadná položka bola presunutá do iného miesta ako bolo miesto dodania.

(3) Ak dodatočné plnenie zlyhá, je kupujúci oprávnený vybrať si vrátenie objednávky alebo poníženie plnenia.

(4) Predávajúci koná v súlade so zákonnými ustanoveniami, pokiaľ si kupujúci uplatňuje nároky na náhradu škody založenej na úmyselnej alebo hrubej nedbanlivosti vrátane zámeru alebo hrubej nedbanlivosti zo strany zástupcov predávajúceho alebo zástupcov zástupcu. Pokiaľ predávajúci nebude obvinený z akéhokoľvek úmyselného porušenia zmluvy, zodpovednosť je obmedzená na predvídateľné, typicky sa vyskytujúce škody.

(5) Predávajúci je zodpovedný podľa právnych predpisov za predpokladu, že zavinil porušenie základného zmluvného záväzku; aj v tomto prípade je však zodpovednosť obmedzená na predvídateľné, typicky sa vyskytujúce škody.

(6) Nakoľko kupujúci má inak nárok na náhradu škody alebo služby z dôvodu nedbanlivého porušenia povinnosti, aj v tomto prípade je zodpovednosť predávajúceho obmedzená za predvídateľné, typicky sa vyskytujúce škody.

(7) Zodpovednosť za zavinené ublíženie na živote alebo zdravy zostáva nedotknuté; to platí aj pre povinnú zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za výrobok.

(8) Pokiaľ nie je uvedené inak, zodpovednosť je vylúčená.

(9) Premlčacia doba pre nároky na závady a reklamáciu je 12 mesiacov, vypočítaná z prevodu rizika.

(10) Je spôsobené nesprávnym použitím dodaného tovaru, ktorý nebol určený pre príslušný účel, chybu (Príklad: zákaznícky oblek sa používa v štúdiu na masové školenie et) náhrada nedostatkov sa neuplatňuje so spätnou platnosťou z prevodu rizika. Záruka sa neuplatňuje pre príslušný výrobok. Pokiaľ nie je písomne ​​dohodnuté inak.

§ 7 Spoločná zodpovednosť

(1) Ďalšia zodpovednosť za škodu je podľa § 6 je vylúčená – bez ohľadu na právnu povahu uplatnenej pohľadávky. Platí to najmä pre nároky na náhradu škody z nedbanlivosti pri uzatvorení zmluvy v dôsledku iných porušení povinností alebo z dôvodu nárokov na náhradu škody spôsobenej škodou na majetku podľa § 823 BGB.

(2) Obmedzenie podľa odseku 1 platí aj vtedy, ak kupujúci namiesto nároku na náhradu škody požaduje náhradu za zbytočné výdavky vzniknutého úkonu.

(3) Pokiaľ je zodpovednosť za škodu voči predávajúcemu vylúčená alebo obmedzená, platí to aj vo vzťahu k osobnej zodpovednosti za škody zamestnancov, zamestnávateľa, spolupracovníkov, zástupcov a zástupcov predávajúceho.

§ 8 Výhrada práv vlastníctva

(1) Vlastníctvo zakúpenej položky zostáva rezervované dovtedy, kým nebudú prijaté všetky platby na základe zmluvy o dodávke. V prípade porušenia zmluvy kupujúcim, najmä v prípade omeškania, je predávajúci oprávnený spätne vziať zakúpený tovar. Pri odobratí zakúpenej položky predávajúcim je odstúpenie od zmluvy. Predávajúci má nárok na jeho vrátenie po prevzatí predmetu predaja, výnosy z predaja sa pripíšu k záväzkom kupujúceho – bez primeraných nákladov na použitie.

(2) Kupujúci je povinný opatrne zaobchádzať so zakúpeným predmetom; najmä je povinný na vlastné náklady nahradiť škody spôsobené požiarom, vodou a krádežou na hodnotu nového. Ak sa vyžadujú údržbárske a inšpekčné práce, kupujúci ho musí na vlastné náklady vykonať včas.

(3) Kupujúci je povinný zaobchádzať so zakúpeným tovarom starostlivo; najmä je povinný na svoje vlastné náklady nahradiť škodu spôsobenú požiarom, vodou a krádežou v hodnote nových výrobkov. Ak sa vyžadujú údržbárske a inšpekčné práce, je kupujúci povinný ich vykonávať na vlastné náklady a včasne.

(4) Kupujúci tiež prizná predávajúcemu pohľadávky na zabezpečenie pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu, ktoré vznikajú spojením zakúpeného objektu s majetkom voči tretej strane.

(5) Predávajúci sa zaväzuje uvoľniť cenné papiere, na ktoré má nárok, na žiadosť kupujúceho v takom rozsahu, v akom je realizovateľná hodnota cenných papierov predávajúceho a ak prevyšuje pohľadávky, ktoré majú byť zabezpečené o viac ako 10%; Výber cenných papierov, ktoré sa majú uvoľniť, je v zodpovednosti predávajúceho.

(6) Ak kupujúci zlyhá viac ako dve po sebe nasledujúce splátky (v prípade splátky) alebo s danou faktúrou, predávajúci je oprávnený technicky zablokovať softvérovú licenciu a urobiť zbytočnú, až kým nie je kompenzovaná. Okrem toho je predávajúci oprávnený vypovedať kúpnu zmluvu. Odškodnenie už platených služieb kupujúceho sa neuskutočňuje. Aj keď je škoda spôsobená kauzalitou nezaplatenia a súvisiacim zámkom.

§ 9 Právomov – Miesto výkonu

(1) Ak kupujúci je podnikateľom, miesto podnikania predávajúceho je miestom súdnej príslušnosti; predávajúci je však oprávnený žalovať kupujúceho v mieste jurisdikcie kupujúceho.

(2) Uplatňuje sa právo Spolkovej republiky Nemecko; platnosť obchodného práva OSN je vylúčená.

(3) Dohody zakomponované v kúpnej zmluve majú prednosť v prípade rozporov.